BẢO HIỂM Ô TÔ

BẢO HIỂM Ô TÔ

bảo hiểm người ngồi trên ô tô
Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên ô tô
1:09 sáng 11/Th11/2018

Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm […]

bảo hiểm bắt buộc ô tô
Bảo hiểm bắt buộc ô tô Bảo Minh – Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô
1:02 sáng 11/Th11/2018

Là bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới. Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Minh có trách nhiệm thanh toán cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới phải bồi thường cho bên thứ ba và […]